Sosw Gniezno

Książki - czarnobiałe

STATUT

Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2
im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie, ul. Powstańców Wlkp. 16

Tekst ujednolicony dnia 16.11.2017r.

Na podstawie Statutu z dnia 21.06.2000 r. ze zmianami w dniach: 5.11.2001 r., 30.08.2002 r., 1.09.2003 r., 1.04.2004r., 1.09.2004 r., 07.02.2012 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnejprzez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113).

Rozdział 1

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna, zwana dalej Szkołą, wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie.
 2. Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej:
 1. Dyrektor SOSW nr 2 jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej,
 2. Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 ds. szkoły podstawowej.
 1. W Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej funkcjonuje Rada Pedagogiczna.
 2. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz dzieci
  i młodzież z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 3. Szkoła przyjmuje uczniów na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-

-Pedagogicznych i skierowania wystawionego przez organ prowadzący.

 1. Szkoła prowadzi klasy I–VIII, oddziały gimnazjalne, a w miarę potrzeb może organizować oddziały przedszkolny oraz grupy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, na wniosek rodziców, szkoła organizuje nauczanie indywidualne w domu ucznia.
 3. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 4. Szkoła jest placówką koedukacyjną.
 5. Szkoła pracuje w systemie pięciodniowym.
 6. W Szkole działają oddziały gimnazjalne do czasu wygaszenia gimnazjum (do 31 sierpnia 2019 roku). Wszystkie paragrafy Statutu obowiązują również oddziały gimnazjalne.

§ 2

 1. Organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową nr 14 Specjalną jest Kurator Oświaty w Poznaniu.

§ 3

 1. W Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej działa Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców.

§ 4

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki oraz rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej
  opracowany przez Dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę Podstawową nr 14 Specjalną – Powiat Gnieźnieński do dnia 30 maja.

§ 5

 1. Adres: Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w SOSW nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno.
 2. W Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej używa się następujących pieczęci:
 1. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w SOSW nr 2,
 2. Szkoła Podstawowa nr 14 w Gnieźnie – do stemplowania świadectw i legitymacji szkolnych.

Rozdział 2

§ 6

Cele i zadania szkoły

 1. Zadaniem Szkoły jest umożliwianie dzieciom i młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
 2. Nauczanie i wychowanie w Szkole ma za zadanie osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów i ich rewalidację.
 3. W szczególności Szkoła powinna:
 1. wyrabiać zamiłowanie i przygotowanie do pracy,
 2. wychować w duchu patriotyzmu, praworządności i humanistycznych zasad współżycia społecznego,
 3. rozbudzać i utrwalać poczucie obowiązku i dyscypliny społecznej oraz potrzebę poszanowania mienia,
 4. zapewnić uczniom – w dostępnym dla nich zakresie – wiedzę o dziejach oraz kulturze narodu i ludzkości, o przyrodzie i życiu społecznym, przysposabiać do udziału w procesach kulturalno-społecznych, a także przygotować do dalszego kształcenia,
 5. wykonywać swoje zadania – w dostępnym dla ucznia zakresie – poprzez realizacje programu ośmioletniej szkoły specjalnej, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wzbogacających i rozszerzających treści programu szkolnego o sprawy związane ze środowiskiem społecznym,
 6. wyrabiać nawyki higieniczne oraz wpajać zasady przestrzegania higieny w życiu osobistym.
 7. Zadaniem szkoły jest również organizowanie w miarę możliwości, pomocy materialnej dla uczniów poprzez:
 1. pomoc rzeczową w formie odzieży, obuwia, przyborów szkolnych i podręczników,
 2. dożywianie,
 3. dotowanie wycieczek, biwaków i imprez kulturalnych.
 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, które stanowią załącznik do statutu.
 2. Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci, a także kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
 3. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę oraz profilaktykę zdrowotną podczas pobytu w szkole. Zadania te realizuje higienistka szkolna.
 4. Szkoła zapewnia rozwój zainteresowań uczniów poprzez organizowanie:
 1. różnych form zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań),
 2. wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,
 3. udziału uczniów w różnych formach działalności kulturalnej na terenie szkoły
  i miasta.
 4. Bezpieczny pobyt uczniów na terenie szkoły w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych szkoła zapewnia poprzez:
 1. bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
 2. stałą opiekę wszystkich nauczycieli,
 3. zorganizowane stałe dyżury w czasie przerw,
 4. stały kontakt z rodzicami (opiekunami), wychowawcami internatu, kuratorami sądowymi.
 1. W ramach współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi wykonuje się zalecenia zawarte w orzeczeniach.
 2. Odpowiedzialni za kontakty z poradniami są psycholog i pedagog szkolny.
 3. Psycholog w porozumieniu z rodzicami i poradniami wykonuje badania psychologiczne
  i zaleca badania kontrolne.
 4. Szkoła w realizacji swoich zadań współpracuje z rodzicami.
 5. W szkole jest powołana Rada Rodziców (regulamin rady rodziców).
 6. Rodzice mogą kontaktować się ze wszystkimi nauczycielami szkoły w celu zasięgnięcia informacji i uzyskanie pomocy w rozwiązywaniu problemów swoich dzieci.
 7. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym są organizowane zebrania z rodzicami.
 8. Nieobecności dzieci w szkole są usprawiedliwiane pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych są dokonywane na podstawie informacji od rodziców lub opiekunów prawnych. Dziecko może też być zwolnione, gdy rodzic lub opiekun prawny odbierze je osobiście.
 10. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w Szkole jest zadaniem zespołu. Zespół ten tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Rodzice (prawni opiekunowie) muszą być poinformowani
  o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli wychowawców i specjalistów opracowujących IPET.
 11. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy
  z poradnią psychologiczno–pedagogiczną lub poradnią specjalistyczną.
 12. Program opracowuje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program;
 13. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. W spotkaniach, odbywających się w miarę potrzeb, mogą uczestniczyć:
 1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) – inne osoby,
  w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 1. Nie rzadziej niż raz w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują na swój wniosek kopię programu.
 4. IPET określa także formy i okres udzielania uczniowi posiadającemu orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Rozdział 3

§ 8

Organy szkoły

 1. Dyrektor szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.
 4. Samorząd Uczniowski.
 5. Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Ośrodka.
 6. Zasady działalności i kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego określają odrębne regulaminy (Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

§ 9

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
  i innym pracownikom szkoły,
 3. występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 4. Dyrektor szkoły w szczególności:
 1. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 7. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,
 8. przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,
 9. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 10. zawiera umowy z wolontariuszem na wykonanie zadań statutowych szkoły, za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym,
 11. przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania,
 12. ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku

nieobecności nauczyciela.

 1. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wicedyrektor.

§ 10

Rada pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
 10. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 11. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności:
 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 6. przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców szkoły.
 7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 11

Samorząd uczniowski

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych
  w regulaminie.
 2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

§ 12

Rada rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:
 5. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,
 3. wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,
 4. organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,
 5. wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

§ 13

Zasady współpracy między organami szkoły oraz

sposób rozstrzygania sporów międzynimi

 1. Zasady współdziałania organów Szkoły.
 1. dyrektor, jako przewodniczący rady pedagogicznej koordynuje jej współpracę
  z radą rodziców i samorządem wychowanków,
 2. dyrektor bierze udział w posiedzeniach rady rodziców z głosem doradczym, przekazuje informację o pracy Szkoły,
 3. dyrektor i wicedyrektor d/s internatu spotykają się z samorządem wychowanków w celu wymiany informacji, wniosków,
 4. dyrektor zapewnia organom działającym w Szkole możliwość swobodnego działania,
 5. dyrektor zapewnia bieżącą informację Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców także poprzez:
 • zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej,
 • udostępnienie przepisów, regulaminów, planów pracy w pokoju nauczycielskim.
 1. Dyrektor szkoły do kierowania pracą wychowawczą w poszczególnych klasach (oddziałach), wyznacza spośród nauczycieli wychowawców klas.
 2. Zasady rozwiązywania konfliktów:
 1. w sprawach spornych między organami placówki, mediatorem jest dyrektor Szkoły,
 2. dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli
  w regulaminie ich nie ujęto,
 3. dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 4. wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra placówki,
 5. dyrektor wydaje zalecenie statutowe organom Szkoły, jeżeli ich działalność narusza interesy placówki i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

§ 14

Organizacja szkoły

 1. Szkoła organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w oparciu o program ośmioletniej szkoły specjalnej.
 2. Szkoła przeprowadza egzamin ósmoklasisty oraz egzaminy gimnazjalne (do czasu wygaszenia gimnazjum). Szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego określa stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja każdego roku.
 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 6. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci i młodzież od 6 roku życia do ukończenia 18 lat oraz dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 jest prowadzony dla dzieci i młodzieży:
 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
 2. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 3. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 1. Do szkoły może być przyjęty uczeń posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (kwalifikujące do nauczania w szkole ze względu na niepełnosprawność, o której mowa w pkt. 8) oraz który, z powodu tej niepełnosprawności, nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący:
 1. nie więcej niż 16 uczniów (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu lekkim),
 2. nie więcej niż 8 uczniów (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 3. nie więcej niż 4 uczniów (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
  z autyzmem).
 1. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów
  w oddziale może być niższa od w/w wymienionych.
 2. Do celów edukacyjnych w Szkole Podstawowej wykorzystywane są sale dydaktyczne, pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, świetlica szkolna, Sala Doświadczania Świata, sala Integracji Sensorycznej, boisko szkolne.
 3. W oddziałach I – IV dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
  i z autyzmem zatrudnia się pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V – VIII.

§ 15

Szczegółowa organizacja zajęć

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
  w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć w kl. I – III określa nauczyciel uczący zachowując tygodniowy wymiar godzin ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Przerwy między lekcjami trwają 5-10 minut, dwie przerwy są wydłużone do 15-20 minut.
 4. Na zajęciach techniki (informatyki) i języków obcych dokonuje się podziału oddziałów na grupy (kl. IV – VIII).
 5. Szkoła w ramach posiadanych środków organizuje koła zainteresowań oraz inne zajęcia nadobowiązkowe.
 6. Dzieciom lub młodzieży stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania
  w warunkach szkolnych można organizować indywidualne nauczanie.
 7. Indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte dzieci i młodzież,
  w stosunku do których publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia.
 8. Dziecko objęte indywidualnym nauczaniem pozostaje uczniem szkoły, która organizuje to nauczanie. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się zgodnie
  z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się program nauczania szkoły specjalnej, dostosowując go do możliwości ucznia, określonych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 10. Tygodniowy wymiar zajęć nauczania i wychowania indywidualnego wynosi:
 1. dla uczniów klas I – III od 6 do 8 godzin,
 2. dla uczniów klas IV – VI od 8 do 10 godzin,
 3. dla uczniów klas VII i VIII od 10 do 12 godzin.
 1. Tygodniowy wymiar indywidualnego nauczania realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni dla uczniów klas I-III oraz w ciągu co najmniej 3 dni dla uczniów klas IV-VIII.
 2. Dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego szkołę, ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż maksymalny wymiar godzin.
 3. Szkoła wypożycza lub nieodpłatnie przekazuje uczniom podręczniki oraz podstawowe pomoce naukowe i przybory szkolne potrzebne do nauki, gdy uzasadnia to materialna sytuacja ucznia.

§ 16

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu. Zmiana zasad wymaga uchwały rady pedagogicznej.
 2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określa wewnątrzszkolny system oceniania, który zawiera:
 1. zasady sprawdzania postępów uczniów,
 2. zasady organizowania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego,
 3. zasady określające terminy i formę przekazywania uczniom i rodzicom informacji o postępach w nauce,
 4. zasady oceniania zachowania.
 5. W szkole obowiązuje klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna według następującej skali:
 • celujący – 6
 • bardzo dobry – 5
 • dobry – 4
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny – 1
 1. Ocenianie bieżące z przedmiotów stosuje się według powyższej skali ocen, przy czym w ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowania znaków „+” i „–„.
 2. Oceny zachowania śródroczne i końcowo roczne ustala się w stopniach:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. W stosunku do uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną stosuje się ocenianie opisowe.
 2. Uczniowie i rodzice informowani są o planowanych ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu co najmniej miesiąc przed planowaną klasyfikacją półroczną
  i końcoworoczną.

§ 17

Zasady organizacji zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom.

 1. Zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyklasowych.
 2. Szkoła organizuje również dodatkowe zajęcia:
 1. zajęcia rewalidacyjne,
 2. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 3. zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 4. zajęcia logopedyczne,
 5. inne w miarę potrzeb.
 1. Zajęcia rewalidacyjne realizowane są zgodnie z zatwierdzonym corocznie arkuszem organizacyjnym Szkoły,
 2. Uczniów do zespołów na zajęcia rewalidacyjne kwalifikują nauczyciele przedmiotów po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.
 3. Na zajęcia rewalidacyjne uczniowie kierowani są na podstawie opinii psychologa szkolnego, który określa rodzaj zaburzeń rozwojowych i zakres terapii pedagogicznej oraz na podstawie zaleceń zawartych w IPET.
 4. Nauczyciel prowadzący zajęcia opracowuje plan pracy rewalidacyjnej zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest na podstawie skierowania lekarza specjalisty przez uprawnionych nauczycieli.
 6. Na zajęcia logopedii uczniów kwalifikuje logopeda szkolny na podstawie corocznie prowadzonych badań.
 7. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji
  i zaburzeniami sprawności językowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 8. Do zadań logopedy należy:
 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
  i eliminowaniu jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
 4. Do zadań psychologa i pedagoga w szkole należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
  i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę
  i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
  i placówki;
 3. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów
  w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 4

§ 18

Świetlica szkolna

 1. W Szkole działa świetlica szkolna. Liczba uczniów w grupie odpowiada liczbie uczniów w oddziale.
 2. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7 do 16.
 2. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.
 3. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.
 4. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:
 1. udzielenie pomocy w nauce,
 2. organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,
 3. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy,
 4. kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,
 5. rozwijanie zainteresowań uczniów.

§ 19

Biblioteka szkolna

 1. Do zadań nauczyciela biblioteki należy propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
  i młodzieży poprzez:
 1. współpracę z nauczycielami języka polskiego nad podnoszeniem stanu czytelnictwa.
 2. prowadzenie lekcji bibliotecznych,
 3. przeprowadzanie konkursów czytelniczych,
 4. wypożyczanie książek oraz służenie pomocą w doborze odpowiedniej lektury dla uczniów,
 5. organizowanie wystaw mających na celu zwiększanie zainteresowania uczniów książką,
 6. organizowanie wycieczek celem zapoznania uczniów ze sposobem powstawania gazet, książek,
 7. udostępnianie na miejscu (w kąciku czytelniczym) czasopism dziecięcych
  i młodzieżowych oraz słowników i encyklopedii, udzielanie wskazówek jak
  z nich korzystać,
 8. systematyczne zapoznawanie nauczycieli z nowymi pozycjami książkowymi
  i czasopismami,
 9. promowanie czytelnictwa przez prowadzenie gazetki.
 10. Do zadań nauczyciela biblioteki należą także prace biblioteczno-techniczne:
 1. budowa katalogu alfabetycznego i rzeczowego biblioteki szkolnej,
 2. bieżące prowadzenie rejestru podręczników, księgi inwentarzowej, ubytków
  i rachunków dla zakupionych książek,
 3. dbanie o ogólny wystrój i estetykę biblioteki,
 4. śledzenie nowości wydawniczych na rynku księgarskim,
 5. uzupełnienie księgozbioru nowymi książkami (lektury, książki pedagogiczne),
 6. współpraca w sprawie prenumeraty czasopism,
 7. podnoszenie wiedzy przez studiowanie czasopism dla bibliotekarzy i branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 8. dbanie o stan estetyczny księgozbioru (naprawa i oprawianie książek).

Rozdział 5

§ 20

Wicedyrektor

 1. W szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
 2. Zadania wicedyrektora:
 1. zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
 2. organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,
 3. wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

§ 21

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel szkoły organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w zakresie powierzonego przedmiotu i jest odpowiedzialny za jego przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo ucznia.
 2. Do obowiązków nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
  w szkole i placówce należy:
 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
  w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo
  w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 6. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole
  i w placówce prowadzą w szczególności:
 7. obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznawanie u uczniów:
 1. trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
 2. szczególnych uzdolnień;
 3. doradztwo edukacyjno – zawodowe.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale szkolnym tworzą zespół, którego zadaniem jest:
 1. ustalenie zestawu programów dla danego oddziału,
 2. jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
 3. współpraca w realizacji zestawu programów i planu wychowawczego oddziału.
 4. Nauczyciele mogą tworzyć następujące zespoły przedmiotowe:
 1. edukacji wczesnoszkolnej,
 2. humanistyczny,
 3. matematyczny,
 4. techniczny,
 5. i inne.
 6. Do zadań zespołu należy:
 1. wybór programów nauczania i współdziałania w ich realizacji,
 2. opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
 3. współdziałanie w opracowaniu kryteriów oceniania uczniów i stymulowania ich rozwoju.
 1. W szkole są tworzone zespoły wychowawcze na poszczególnych etapach kształcenia.
 2. Zadania w/w zespołów:
 1. zbierają się co najmniej 1 raz w półroczu z udziałem pedagoga i psychologa,
 2. analiza sytuacji wychowawczej i realizacji treści wychowawczych określonych
  w programie wychowawczym.

§ 22

Prawa nauczyciela

 1. Nauczyciel ma prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,
 2. wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,
 3. jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,
 4. rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
 5. wynagrodzenia za swoją pracę,
 6. urlopu wypoczynkowego,
 7. dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

§ 23

Obowiązki nauczyciela

 1. Nauczyciel zobowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
  w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
  i szacunku dla każdego człowieka,
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
  z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
  i światopoglądów,
 6. traktować uczniów z szacunkiem,
 7. dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim,
 8. planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania,
 9. pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych,
 10. wykorzystywać różne metody nauczania.

§ 24

Zadania wychowawcy

 1. Do zadań wychowawców klas należy:
 1. zapoznanie się z dokumentacją ucznia, jego warunkami rodzinnymi i stanem zdrowotnym,
 2. systematyczne konsultowanie się z psychologiem, pedagogiem, rodzicami (opiekunami), wychowawcami internatu, w celu dokładnego poznania psychologicznego rozwoju uczniów,
 3. współdziałanie z wychowawcami internatu, domem rodzinnym w zakresie oddziaływania wychowawczego na uczniów,
 4. dbanie o systematyczne uczęszczanie dzieci do szkoły,
 5. śledzenie postępów w nauce,
 6. organizowanie co najmniej jeden raz w półroczu zebrań z rodzicami uczniów danej klasy oraz kontaktowanie się z rodzicami w sprawach dotyczących dziecka, gdy zachodzi taka potrzeba,
 7. zawiadamianie o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach z zachowania
  i przedmiotów zgodnie z ustalonymi terminami,
 8. koordynowanie zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych podejmowanych przez nauczycieli uczących w klasie powierzonej jego opiece.
 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły planu pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
 2. Wychowawca powinien, w miarę możliwości, prowadzić powierzoną mu klasę przez cały etap edukacyjny, aż do jego ukończenia.
 3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, opinie itp.).

§ 25

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Szkoła zatrudnia pracowników:
 1. pedagogicznych: nauczycieli, psychologa, pedagoga, logopedę i nauczyciela biblioteki,
 2. obsługi: pomoc nauczyciela, woźny, sprzątaczka.
 3. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych: pomoc nauczyciela, woźnych i sprzątaczki. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

§ 26

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

 1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być:
 1. nauczyciel,
 2. inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.
 3. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:
 1. szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli
  i rodziców,
 2. analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu
  z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba,
 3. opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie
  o ich przestrzeganie,
 4. prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

Rozdział 6

§ 27

Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowie szkoły mają prawo do szczególnie troskliwej opieki wspomagającej ich rozwój psychofizyczny w ramach prowadzonej przez szkołę planowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej.
 2. W szczególności uczeń ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego programu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej oraz higieny pracy umysłowej,
 2. uzyskania dodatkowej pomocy, jeżeli napotkał trudności w nauce, przez udział
  w zajęciach rewalidacyjnych,
 3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, brania udziału w imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią dostępnych dla określonych grup wiekowych,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny według ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania,
 7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
 8. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
  w organizacjach działających w szkole,
 9. korzystania z pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoły.
 10. W przypadku naruszenia praw ucznia, może on złożyć skargę:
 1. do wychowawcy klasy (gdy sprawa dotyczy uczniów),
 2. do dyrektora (gdy sprawa dotyczy nauczycieli).
 1. Skarga powinna być rozpatrzona i rozstrzygnięta w ciągu 3 dni. Decyzja wychowawcy klasy lub dyrektora jest ostateczna.
 2. Uczeń ma obowiązek:
 1. dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
 2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 3. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły, kolegom, powinien szanować samego siebie,
 4. przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
 5. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności,
 6. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,
 7. przestrzegać zasad higieny osobistej,
 8. dbać o schludny i estetyczny ubioru, stosowny do okoliczności,
 9. przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydanych przez inne władze państwowe.
 10. System kar i nagród. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
 2. wzorową postawę,
 3. dzielność i odwagę.
 1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Szkoła nie stosuje kar cielesnych.
 3. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:
 1. stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły,
 2. dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,
 3. dokonanie kradzieży,
 4. spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,
 5. wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.
 1. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
 2. Kara może być udzielona w formie:
 1. upomnienia wychowawcy,
 2. upomnienia dyrektora szkoły,
 3. nagany,
 4. obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień,
 5. zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 6. zawieszenia w prawach ucznia,
 7. skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły
 8. w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój).
 1. Od każdej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego do dyrektora szkoły w terminie 2 dni. Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy podejmuje ostateczną decyzję.
 2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w konflikty z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. permanentnie naruszanie postanowienia Statutu.
 1. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. Dotyczy to uczniów do ukończenia 18 roku życia.
 2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń odtwarzających
  i nagrywających obraz i dźwięk:
 1. na terenie szkoły poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon komórkowy może być używany tylko w trybie „milczy”,
 2. obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych (telefon powinien być wyłączony i schowany),
 3. zabrania się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonów komórkowych
  i innych urządzeń odtwarzających i nagrywających obraz i dźwięk,
 1. Zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego należy niezwłocznie zgłosić nauczycielom, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły. Fakt zaginięcia lub kradzieży należy zgłosić policji. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione telefony i inne urządzenia.
 2. Naruszenie zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń powoduje zabranie ich do „depozytu” przez nauczyciela, pedagoga lub dyrektora; telefon może być zwrócony rodzicowi lub prawnemu opiekunowi ucznia.
 3. Naruszanie powyższych zasad skutkuje obniżeniem oceny zachowania.
 4. W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania substancji psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, narkotyki, kleje i inne). Dotyczy on tradycyjnych papierosów oraz e-papierosów. Uczeń nie może spożywać takich substancji oraz wnosić ich na teren szkoły. Zakaz obejmuje także przychodzenie do szkoły pod wpływem tych substancji. Procedury postępowania w przypadku spożywania ucznia takich substancji oraz przyniesienie ich do szkoły, określa szczegółowy regulamin.
 5. W przypadku spożywania lub przynoszenia do szkoły alkoholu oraz substancji psychoaktywnych (narkotyki, kleje, leki itp.) oraz podejrzenia bycia pod ich wpływem, pedagog lub inna osoba upoważniona (dyrektor szkoły, psycholog) każdorazowo informuje o tym fakcie rodziców oraz policję.

Rozdział 7

§ 28

Ceremoniał szkolny

 1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.
 2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe
  i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach szkolnych.
 3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.
 4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
 5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
 6. Szkoła posiada własny sztandar i hymn.
 7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym i udostępniany jest na uroczystości szkolne:
 1. rozpoczęcie roku szkolnego,
 2. ślubowanie klas pierwszych,
 3. uroczystości patriotyczne,
 4. zakończenie roku szkolnego.
 1. Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klas ósmych na każdy rok szkolny.
 2. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego po trzy osoby
  w każdym.
 3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.
 4. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas dyrektorowi szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego.
 5. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.
 6. Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani odświętnie:
 • uczeń – biała koszula, ciemne spodnie,
 • uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.
 1. Insygnia pocztu sztandarowego:
 • biało-czerwone szarfy, obszyte białymi frędzlami na początku i na końcu ich najkrótszych brzegów,
 • białe rękawiczki.
 1. Hymn państwowy oraz hymn szkoły są wykonywane jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.
 2. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.
 3. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

§ 29

Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:

 1. wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na akademię,
 2. wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wchodzi na salę, po zatrzymaniu pocztu sztandarowego
  w ustalonym miejscu prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: „Po hymnie” i „Proszę usiąść”.
 3. przemówienie dyrektora szkoły,
 4. przemówienie zaproszonych gości,
 5. wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego wyprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę usiąść”,
 6. część artystyczna,
 7. pożegnanie, zakończenie uroczystości,
 8. po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli.

Rozdział 8

Dokumentacja Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej

§ 30

1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację

 1. księgę uczniów,
 2. dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć,
 3. arkusze ocen,
 4. księgi ocen,
 5. księgę ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 6. protokoły kwalifikacyjne na zajęcia rewalidacyjne,
 7. protokoły egzaminów klasyfikacyjnych,
 8. protokolarz Rady Pedagogicznej.

2. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z przepisami oświatowymi.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Regulaminy wewnętrzne określające działalność organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 4. Szkoła posiada monitoring wizyjny.

§ 32

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz jego zmiany.
 2. Zmiany w statucie zapadają w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej, zwykłą większością w głosowaniu jawnym.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Powrót do góry
Skip to content