Sosw Gniezno

Książki - czarnobiałe

STATUT

STATUT 
Stowarzyszenia na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia „Potrafimy”


Tekst jednolity z 23 lutego 2017r.


Preambuła 

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia „Potrafimy” powstało z inicjatywy osób zaangażowanych we wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, ze spektrum autyzmu. 

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność wspiera osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą ich rzeczywistość. Działania te mają na celu towarzyszenie osobom niepełnosprawnym w odkrywaniu głębi własnego człowieczeństwa i pomoc w odnalezieniu swojego miejsca w życiu.

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu „Potrafimy” podejmuje, wspiera i promuje inicjatywy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, społecznym, integracyjnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym itp. mające na celu szeroko rozumiane wyrównywanie szans osób pełno- i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu jest organizacją otwartą i dostępną dla osób o różnych światopoglądach, które pragną się włączyć w realizację celów Stowarzyszenia i w ten sposób przyczyniać się do wspierania osób niepełnosprawnych w każdym wieku.Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie prawa polskiego, głównie na podstawie Ustawy z dnia 25 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1923) – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Potrafimy”.


§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gniezno.


§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. 
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 


§ 5

1. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie może powoływać biura.
2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy. Pracownikami zatrudnianymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Majątek stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 7

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
2. Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, osobom ze spektrum autyzmu, ich rodzinom, otoczeniu.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności dla osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin, otoczenia w zakresie:
1) różnych form pomocy w trudnej sytuacji życiowej,
2) działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej,
3) działalności charytatywnej,
4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11) wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15) turystyki i krajoznawstwa,
16) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17) promocji i organizacji wolontariatu,
18) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
19) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i realizowania działań oraz przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych, dydaktyczno-wychowawczych, leczniczo-opiekuńczych, kulturalnych, społecznych, rekreacyjno-wypoczynkowych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, charytatywnych i promocyjno-informacyjnych na rzecz osób pełno- i niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych dla osób pełno- i niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu itp. wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych itp.), imprez kulturalno-oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów itp.), imprez rekreacyjno-wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych, rajdów pieszych i rowerowych itp.), wypoczynku letniego, zimowego, śródrocznego (kolonie, półkolonie letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, „zielone szkoły”) itp.,
2) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną, leczniczą i medyczną itp. względem osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia, 
3) inicjowanie i realizację oraz współpracę w zakresie przedsięwzięć mających na celu poradnictwo i aktywizację  zawodową osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia, 
4) wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej itp. osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia, 
5) wspieranie osób niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia m.in.: działalność przeciwdziałająca dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu (prowadzenie działań charytatywnych, profilaktycznych, przeciwdziałających patologii i marginalizacji, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, pomoc w sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i pozafinansowym, organizacja zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów, likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych itp.),
6) integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych, osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia,
7) wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur itp.), 
8) szkolenia, warsztaty, konferencje, spotkania i inne formy przybliżające problematykę niepełnosprawności, spektrum autyzmu oraz kształtujące umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi i z osobami ze spektrum autyzmu oraz ich otoczeniem, 
9) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora publicznego, instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o celach podobnych do celów Stowarzyszenia,

10) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi,
11) tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia,
12) rozwijanie idei wolontariatu,
13) prowadzenie lobbowania na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych,
14) inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób ze spektrum autyzmu oraz ich otoczenia,
15) powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, zakładów, ośrodków, warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego pobytu itp. (na zasadach określonych w odrębnych przepisach) o zakresie działań zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
16) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie objętym niniejszym statutem,

17) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków, pracowników Stowarzyszenia oraz wolontariuszy,

18) inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
2. Stowarzyszenie posiada członków: 
1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych.


§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej sześciu członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata oraz odpowiednie uzasadnienie.


§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 
3) przestrzegania statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia, 
4) regularnego opłacania składek. 


§ 14

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jedynie z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. Z opłacania składek członkowskich Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka wspierającego, podając pisemne uzasadnienie.

3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 


§ 15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu (członkostwo wygasa na skutek uchwały Zarządu, z chwilą podjęcia uchwały osoba rezygnująca z członkostwa zobowiązana jest opłacić 6 miesięczną składkę jako rekompensatę związaną z opuszczeniem Stowarzyszenia).

Zarząd może zwolnić z tej opłaty członka opuszczającego Stowarzyszenie (z powodu zdarzeń losowych)
2) wykluczenia przez Zarząd: 
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok, 
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia większością głosów, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 16

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”.


§ 17

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 
2. Kandydatów do Władz Stowarzyszenia rekomendować może każdy zwyczajny członek stowarzyszenia, spośród członków stowarzyszenia, podając krótkie, ustne uzasadnienie kandydatury. Osoba rekomendowana musi wyrazić zgodę na kandydowanie do Władz Stowarzyszenia. 
3. Przed wyborem Władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie ustala w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, ilość osób, jaka wybierana będzie do składu Zarządu oraz Komisji, na kolejną kadencję.
4. Władze Stowarzyszenia wybierane są spośród zgłoszonych kandydatur. Każdy członek Walnego Zebrania głosować może na taką ilość osób, wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji, jaka została ustalona w głosowaniu, o którym mowa w ust. 3 tego paragrafu.
5. Prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu wybierają członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Zarząd może wybrać także wiceprezesa.
6. Przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
7. W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji:
1) w pierwszej kolejności: spośród nie wybranych do Zarządu lub Komisji kandydatów, według  kolejności uzyskanych głosów, podczas ostatnich wyborów Władz Stowarzyszenia,
2) w drugiej kolejności: której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. 
8. W trybach określonych w ust.7 tego paragrafu można powołać nie więcej niż połowę składu organu – w przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


§ 18

1. Jeśli w statucie nie zaznaczono inaczej, uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Na wniosek Zarządu, prezesa Zarządu, Komisji, przewodniczącego Komisji lub przewodniczącego Walnego Zebrania uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Wnioski te rozpatrywane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos osoby przewodzącej konkretnemu organowi Władz Stowarzyszenia.


§ 19

Kadencja wszystkich wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Walne Zebranie Członków


§ 20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego Walnego Zebrania.

Walne Zebranie może odbyć się w tym samym dniu o godzinę później, bez względu na liczbę członków obecnych. Drugi termin Walnego Zebrania musi być podany w powiadomieniu.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na żądanie członków Komisji, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, 
2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
3) rozpatrywanie i uchwalanie zmian statutu na wniosek każdego członka Stowarzyszenia oraz odpowiednich, upoważnionych organów (np. Sądu),

uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
4) wybór i odwoływanie wszystkich Władz Stowarzyszenia,
5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
7) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwał w sprawie wotum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na wniosek, co najmniej połowy członków stowarzyszenia,
10) ustalanie wysokości miesięcznych składek członkowskich oraz zasad jej pobierania i podziału,

11) uchwalanie budżetu,
11) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób: prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków zarządu. Zarząd może także ze swego grona wybrać wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą (formalną i merytoryczną) pracą Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania, w szczególności w zakresie realizacji celów statutowych,
3) zwoływanie Walnego Zebrania,
4) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
5) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
6) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji o sposobach i formach pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego,
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10) powoływanie i odwoływanie Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pracowników tego Biura,
11) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
12) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia oraz ustalania wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu za pracę na rzecz Stowarzyszenia,
13) podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,
14) zatwierdzanie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia,
15) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych, o skutkach organizacyjnych i finansowych, w tym także w zakresie określenia głównych i szczegółowych kierunków działania oraz rozwoju Stowarzyszenia, za wyjątkiem decyzji: należących do kompetencji Walnego Zebrania określonych § 20, ust. 1 punkty 1, 3-13 i § 27 Statutu.
2. Do wykonywania zadań wynikających z kompetencji własnych, Zarząd upoważniać może inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
2. Komisja składa się z 3 do 5 osób, w tym z przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji. 
3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 
6. Komisja działa na podstawie własnego regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.
7. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do kompetencji Komisji należy: 
1) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie, bądź nie udzielenie, absolutorium Zarządowi, 
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu z podaniem uzasadnienia (np. z powodu bezczynności itp.),
6) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
7) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
8) możliwość uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
9) informowanie właściwych organów o stwierdzonych naruszeniach prawa w działalności Stowarzyszenia,
10) żądanie, w każdym czasie, informacji i dokumentów o bieżących pracach Zarządu Stowarzyszenia, w tym żądania od członków Zarządu pisemnych i ustnych wyjaśnień w badanych sprawach.


Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 
3) dotacje, subwencje, kontrakty, udziały, lokaty,
4) wpłaty od uczestników przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności,
5) nawiązki sądowe,

6) inne wpływy.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
5. Składki członkowskie przekazywane są na ręce skarbnika Zarządu. Wpłat dokonują członkowie Stowarzyszenia w maksymalnie rocznych okresach rozliczeniowych.

Sposób reprezentacji


§ 27

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie dwóch członków Zarządu .


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, a także wskazuje fundacje lub stowarzyszenia o celach statutowych zbliżonych celom Stowarzyszenia, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po zaspokojeniu jego zobowiązań.
3. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2)    przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4)    zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 


§ 29

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 września 2016 roku Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.


§ 30

Statut Stowarzyszenia „Potrafimy” wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu.

Powrót do góry
Skip to content