Sosw Gniezno

SOSW 2 \ Strona główna \ PEDAGOG / PSYCHOLOG
grafika tla - dzieci na linie

PEDAGOG / PSYCHOLOG

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki ,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PLAN PRACY PEDAGOGA:

Szkoła Podstawowa Nr 14 SpecjalnaBranżowa Szkoła I stopnia Nr 14 Specjalna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
mgr Paweł Strzelczyk pedagog
Poniedziałek 11:45-16:30
Wtorek 7:30-12:30
Środa 7:30-12:00 lub 12:00-16:30
Czwartek 7:30-12:00
Piątek 11:00-16:30
mgr Joanna Dłutkowska pedagog
Poniedziałek 7:30-13:15
Wtorek 11:00- 16:30
Środa 7:30-12:00 lub 12:00-16:30
Czwartek 12:00-16:30
Piątek 7:30-12:15
Tabela: Plan pracy Pedagoga

PLAN PRACY PSYCHOLOGA:

mgr Anna Nagórska
psycholog
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 – 12:00
Środa 11:00-15:30
Czwartek 9:30 – 14:30
Piątek 12:30 -16:00
Tabela: Plan pracy Psychologa

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z porad, pomocy i współpracy.
Nasze wspólne działanie wesprze młodego człowieka w podejmowaniu właściwych decyzji i jego prawidłowym rozwoju.

Skip to content