Sosw Gniezno

Mężczyzna przy komputerze

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie 

pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SOSW NR 2 w Gnieźnie, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie ul. Powstańców Wlkp. 16 e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Renata Góralczyk – Zielonka  adres e-mail: renata.goralczyk-zielonka@pracowniarodo.pl                                        

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia ………………….

                                                                                Dyrektora   Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie 

                                                                                                                                     z dnia 10.12.2018r.

                        Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

                    W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie

I podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

II Celem monitoringu jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki,
 2. Ochrona mienia na terenie placówki,
 3. Ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
 4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w placówce i jej otoczeniu,
 5. Ograniczanie dostępu do budynku i terenu placówki osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1.  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny.
 2. Monitoring obsługiwany jest przez Agencję „Secura – Security” w Gnieźnie.
 3. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.
 4. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
  1. zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników placówki,
  2. niszczenia mienia placówki,
  3. niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska  oraz parkingu,
  4. przywłaszczania,
  5. konfliktowych, np. bójek,
  6. podejrzenia o palenie papierosów i korzystanie z używek.
 1. Obrazy z monitoringu zapisywane są na trwałym nośniku informacji za pomocą  rejestratora monitoringu i przechowywane przez okres  3 miesięcy od daty nagrania. Po tym czasie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 2. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym.
 3. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora placówki i w terminie ustalonym przez dyrektora placówki lub wychowawcę/nauczyciela.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring. Dziennik systemu jest materiałem poufnym i wgląd do niego mają osoby upoważnione przez dyrektora, zgodnie z ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce.
 5. Nagrania mogą być udostępniane policji i innym uprawnionym organom na pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

III A. Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji placówki przez okres 1 roku.
 4. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są przez Agencję Ochrony  „Secura – Security” w Gnieźnie.
 6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory
  i rejestratory.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Dodatkowe warunki stosowania monitoringu wizyjnego:

 1. Dyrektor placówki uzgadnia stosowanie monitoringu z organem prowadzącym placówkę oraz konsultuje jego stosowanie z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Monitoring, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może być stosowany w miejscach w placówce takich jak:
 3. pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i       opiekuńcze,
 4. pomieszczenia, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno- pedagogiczna,
 5. pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,
 6. pomieszczenia sanitarnohigieniczne, gabinet profilaktyki zdrowotnej, szatnia i     przebieralnia.
 1. Monitoring może być stosowany w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 2.1.-2.4. jedynie w przypadkach, gdy stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób.
 2. W przypadkach określonych w ust. 3 zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 3. Przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych, osoba ta jest informowana na piśmie o stosowaniu monitoringu wizyjnego.
 4. Dyrektor placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych i słownych.

V Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma dyrektor placówki.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor placówki.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od nadzwyczajnych okoliczności rozpatrywanego przypadku.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 10.12.2018r.            
Skip to content